Semalt: Internet mahabatyny yzarlamagy nädip blokirlemeli?

Adamlaryň internetde edýän zatlarynyň hemmesini aňsatlyk bilen yzarlap bolýar we onlaýn kompaniýalar her gün müşderileri hakda köp mukdarda maglumat ýygnaýarlar. Bu maglumatlary dürli önümleri satmak we dogry diňleýjini nyşana almak üçin ulanýarlar. Şeýle hem, Bütindünýä Kerebine gireniňizden soň şahsylaşdyrylan we maksatly marketing habarlaryny ibermek üçin ulanylýar. Onlaýn yzarlamagyň soňky aýlarda köp gizlinlik aladalaryny döredendigini aýdyp bileris.

Companieshli kompaniýalaryň maglumatlaryna girip bilmeris, ýöne olar her gün maglumatlary ýygnaýarlar. Hyzmatlaryny nädip ulanmalydygyny we haýsy önümleri hödürleýändigini hem bilemzok.

Semalt” -yň ýokary hünärmeni Iwan Konowalow onlaýn yzarlaýyş ulgamlarynyň köpüsiniň zyýansyzdygyny we internetdäki ogurlyklary we kiber jenaýatlaryny ýüze çykarmak üçin ulanylyp bilinjekdigini aýtdy.

Internet mahabatyny yzarlamak nähili işleýär?

Kukiler we onlaýn gizlinlik internetdäki iki esasy mesele. Web sahypalarynda peýda bolan mahabatlar üçin, ulanyjylaryň basan zatlaryny ýazga almak, geçmişi aýlamak we üstünden geçmek üçin bir enjam jogapkärdir. Mahabat yzarlaýyş ulgamy diýlip atlandyrylýar we mahabatyň netijeliligine we peýdalylygyna baha bermek üçin döredildi. Soňky aýlarda bu ulgam ägirt uly üstünlik gazandy we barha köp marka özüne çekýär.

Üçünji tarap gutapjyklary mahabat yzarlaýyş ulgamynyň uly bölegine ýoldaşlyk edýär. Kiçijik faýllar, iň köp girýän web sahypalaryňyzy kesgitlemäge kömek edýän web brauzerlerindäki dükanlardyr. Maglumatlaryňyz we URL-leriňiz her gün saklanýar we gutapjyklar içerki grafikalardan, onlaýn mahabatlardan we girmegi halaýan sahypalaryňyzdan gelýär.

Gutapjyklaryň hem gowy, hem erbetdigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Olar bolmasa “Facebook”, “Amazon”, “eBay” we başgalar ýaly dürli web sahypalaryna dogry girip bolmaz. Gutapjyklar, serwerleriňiz barada peýdaly maglumatlary saklaýar, sahypalara hyzmatlaryny gowulaşdyrmaga kömek edýär we size has şahsylaşdyrylan we tejribä garanyňda has gowy maglumat berýär.

Käbir gutapjyklar, mahabat berijilere kömek etmek üçin döredildi. Bu gutapjyklaryň üsti bilen toplanan maglumatlara baglydyr. Mysal üçin, Google-yň DoubleClick haýsy mahabat berijileriň we mahabatlaryň sahypalaryňyza has laýyk boljakdygyny kesgitlemek üçin ölçegleriňizi we profilleriňizi ýazga alýar.

Internet mahabat yzarlamasyny bloklaň

Dünýädäki webiň tebigatyny göz öňünde tutup, gutapjyklary öçürmek praktiki bolup bilmez. Maňa ynanyň, bu köp wagt talap edýär we iň gaharlandyryjy proseslerden biridir. Mahabat gutapjyklaryny web brauzeriňizden öçürip, blokirläp bilersiňiz.

Federal Söwda Geňeşi we beýleki döwlet guramalary käbir düzgünleri we düzgünleri kesgitlediler. Yahoo we Google ikisi hem ulanyjylaryň hasaplaryna “Opt Out” düwmesini we gizlinlik dolandyryş funksiýasyny goşdy.

Bu opsiýany işletmek üçin Gmail ýa-da Yahoo hasabyňyza girip, Google-yň Gizlinlik Merkezini ýa-da Yahoo-yň Mahabat Gyzyklanýan Dolandyryjysyny barlamaly. Bu ýerde başga-da birnäçe düwmeler bilen bilelikde “Çykmak” düwmesini tapyp bilersiňiz. Bu düwmä basyp, galanlary bilen hiç zat edip bilmersiňiz. Käbir bulaşyklyklaryňyz bar bolsa, iki web sahypasynyň kömek sahypalaryny barlamaly.

Brauzer sazlamalaryňyzy sazlaň

Dürli brauzerlerde ulgamyňyzda aýratyn gutapjyklary we botnetleri gurmazlygy üçin içerki sazlamalar bar. Gutapjyklary işletmek islemeýän bolsaňyz, brauzer sazlamalaryňyzy sazlamaly we mahabat yzarlaýyş ulgamlarynyň internetde eden zatlaryňyzy ýazdyrmagyny bes etmeli. Şeýle hem köpçülige elýeterli maglumatlary gysga wagtda aýyrmaly. “ReputationDefender” müşderilerine ösen we esasy gizlinligi goramak hyzmatlary bilen üpjün edýär we web ussalarynyň we kompaniýalarynyň internetde maglumatyňyzy tapmagynyň mümkin däldigine göz ýetirýär.